• Open Hours: Sun - Fri 9.00 - 18.00

Agreement Between SSF and MEC

SSF and MEC agreement

नेपाल सरकार सामाजिक सुरक्षा कोष(SSF)र मेट्रो आई केयर प्रा.लि.बीच स्वास्थ्य उपचार सम्बन्धि MOU हस्ताक्षर सम्पन्न गरियो